"In de Loop der Tijd"
Geschiedenis van de Familie Kaempff in Overijssel
Oorkonde Leentje Kaempff

Start-Pagina Omhoog Oorkonde Karel Kaempff

(Transcriptie)

De maatschappij “Tot Nut van ’t Algemeen”,
menschlievende en edelmoedige daden dankbaar willende erkennen en vereeren,
heeft gemeend, als zoodanig te moeten beschouwen, de poging van

Leentje Kaempff,

door haar ondernomen op den 22 sten van Louwmaand 1810 te Giethoorn, daar zij de nood-
kreet eener ongelukkige hoorende, beneevens haren broeder Karel oogenblikkelijk ter hulpe
toesnelt, en, hoezeer door duisternis, moeilijke ijswegen en verren afstand vermoeid, en daar-
door belet om iets tot werkelijke redding te kunnen bijdragen, naderhand echter door de be-
zorging der reeds verstijfde, door haren broeder geredde vrouwe, en het hierdoor verder in het
leven terugbrengen van dezelve, zich alleszins verdienstelijk heeft gemaakt.

De maatschappij voornoemd, van deze hare erkentenis, een openbaar bewijs willende
geven, schenkt aan genoemde

Leentje  Kaempff,

dit getuigschrift benevens hare zilveren medaille
als een rechtmatige hulde aan zijnen menschenliefde, met den wensch, dat de streelende
bewustheid van belangeloos tot heil van zijn evenmensch te hebben gehandeld, de
edelste belooning van zijne menschlievende poging moge zijn!  

                   In de Algemene Vergadering                                                                    Op last der Maatschappij:
                  der Maatschappij gehouden                                                                        (w.g.) A.H. van Gelder,
                  den 14 den van Oogstmaand                                                                                  Voorzitter
                               1810                                                                                           (w.g.) Hendr. Ravekes,

                                                                                                                                            Secretaris